6-то одд во „Голем одмор“ 2016


На 08.11.2016 год. учениците од 6 (шесто) одделение од нашето училиште учествуваа во контактно–образовната емисија „Голем одмор“. Учениците се претставија со разновидни содржини, под менторство на наставничките Маја Виденовиќ, Анета Чаковска и Анета Топалова. Преку содржините беа промовирани тековните активности на училиштето и освоените успеси и награди.
Во текот на емисијата, група ученици учествуваа во работилница во која креираа облека од рециклиран материјал, како дел од ЕКО-проектот во којшто е вклучено училиштето. Исто така, учениците одговараа на квиз-прашања од областа на музичкото образование, изведоа драматизација на текст со еко-содржина, свиреа на музички инструменти, играа и се забавуваа.