Петти ден – Патронат 2016


На 18.11.2016 ООУ Крсте Мисирков го одбележа својот патронен празник со завршна приредба на која и претходеа активности организирани преку целата недела.

На патрониот празник учествуваа балетска и ритмичка точка од прво одделение, училишниот хор и училишниот оркестар, учениците од VI одделение со своја ритмичка точка како и Еко – trash art модна ревија.

Беа доделени дипломи за најуспешните и благодарници до училиштата со кои нашето училиште има голема соработка во разновидни активности.

Училиштето беше пригодно уредено за празникот а беше уреден и штанд со изработки од нашите ученици како и паноата во училиштето.