Заштита од природни катастрофи 2017


На ден 20.04.2017 година во ООУ Крсте Мисирков се изведе вежба: симулација на евакуација од природна катастрофа – земјотрес, како и справување со пожар предизвикан од земјотресот. Симулацијата се изведе во соработка со Црвениот крст.

При симулацијата се внимаваше на сите етапи предвидени за соодветна заштита при случај на земјотрес и на можни ситуации кои можат да се појават во случај на земјотрес и евакуација.

Се изведе и симулација на справување со пожар предизвикан од земјотресот, како и справување со можни повреди.

Акцијата беше оценета како мошне успешна. Сите ученици беа соодветно евакуирани.

Учениците внимателно ги следеа упатствата и соодветно реагираа.