Micro:bit challenge


Активности од e-twinning проектот

Проектот Micro:bit challange има за цел размена на искуства и идеи за примена на Микро:бит во наставата, решавање на проблеми со Микро:бит и нивно секојдневно користење на развој на критичко размислување кај учениците.