Humanity Has No Borders


ERASMUS - Reach out and lend a helping hand: Humanity Has No Borders

Проектот има за цел развивање на свеста кај учениците за бегалската криза во Европа и наоѓање на начин за интеграција на учениците бегалци во училиштата, учеснници во проектот. Проектот е дел од Erasmus+ проект.