Промоција на Средното училиште на Град Скопје „Марија Кири - Склодовска“ - Скопје