Училишен натпревар по англиски јазик


УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК
На ден 31.01.2019 година се одржа училишен натпревар по англиски јазик за учениците од V, VI, VII, VIII, IX одделение. На натпреварот учествуваа 82 ученика.
Наградени ученици според постигнатите резултати: