Извештај од училишен натпревар природни науки 5 одд


Извештај од одржаниот училишен натпревар по природни науки
 во V одделение учебна 2020/21 година
 
На 15.02.2021 година се реализираше училишен натпревар по природни науки со учениците од 5 одделение. Натпреварот се реализираше на платформата Microsoftteams. Се натпреваруваа вкупно 10 ученици. Од паралелката 5-1 учесниците на натпреварот беа 3 (три) ученици: Сара Богатинова, Анабела Коложегоска и Нина Ѓорѓиева. Од паралелката 5-2 учесниците на натпреварот беа 4 (четири) ученици: Теона Чаковска, Марија Димовска, Мартин Андески, Петар Андов и Ангела Михајлова. Од паралелката 5-3 учесници на натпреварот беа 2 (два) ученика: Лука Илијоски и Јован Димковски. Натпреварот започна во предвиденото време во 15 часот. Учениците одговараа на прашањата во електронскиот тест кој беше изработен во Forms. Временската рамка за решавање на тестот беше 60 минути. Натпреварот започна навремено и се одвиваше соогласно планираното. Натпреварувачите ги постигнаа следните резултати
Реден број
Име и презиме на ученик
Паралелка
Резултати
(вкупно 19 бода)
Освоено место
  1.  
Сара Богатинова
V-1
7 бода
 
  1.  
Aнабела Коложегоска
V-1
9 бода
 
  1.  
Нина Ѓорѓиева
V-1
13 бода
трето
  1.  
Теона Чаковска
V-2
18 бода
прво
  1.  
Мартин Андрески
V-2
12 бода
трето
  1.  
Петар Арсов
V-2
18 бода
прво
  1.  
Марија Димовска
V-2
14 бода
второ
  1.  
Ангела Михајлова
V-2
6 бода
 
  1.  
Лука Илијоски
V-3
14 бода
второ
  1.  
Јован Димковски
V-3
10 бода
 

 
Предметен наставник: Анета Топалова