Извештај од натпреварот по Англиски јазик за VIII


Извештај од натпреварот по Англиски јазик за VIII
одржан на 22.02.2021 год. – предметен наставник – Оливера Костадиноска
 
На 22.02.2021 год. е одржан натпревар по англиски јазик за осмо одделение. Во натпреварот учествуваа вкупно 12 ученици. По натпреварот се состана комисијата во состав:
  1. Оливера Костадиноска- наставник по англиски јазик
  2. Фросина Алексовска – наставник по англиски јазик и
  3. Анета Придаенкоска – наставник по англиски јазик
Комисијата ги прегледа тестовите од натпреварот и ја констатира следната состојба на освоени места:
Прво место: Јана Димитриоска VIII 1 – 60/60
Второ место: Ана Јакимовска     VIII 2 – 58/60
Второ место: Петар Цветковски VIII 1 – 58/60
Второ место: Амар Марукиќ VIII 2 – 58/60
Трето место: Мила Савиќ VIII 1- 56/60
Трето место: Михаела Димова VIII 1 – 56/60
Оливера Костадиноска – наставник по англиски јазик