Извештај натпревар прво одд.


Извештај
од одржаниот училишен натпревар по ликовно образование
Прво одделение
 
На ден 26.02.2021 година, се спроведе училишен натпревар меѓу учениците од првите одделенија на тема „Селски двор“ – Ликовно образование.
Учество земаа сите ученици од прво одделение.
 
Прво место: Дамјан Солтировски I-2 одделение
Второ место: Аника Крстеска I-3 одделение
Трето место: Јована Стефановска I-1 одделение
Трето место: Матеј Андоновски I-4 одделение
 
Одделенски наставници:
Анкица Младеновска
Славица Илиевска
Славица Зафировска
Наташа Новеска