Извештај од училишен натпревар IX Одд.


Извештај од одржаниот училишен натпревар по хемија
 
На ден 25.02.2021 год. се одржа училишен натпревар по хемија за учениците од деветите одделенија по наставниот план и програма за реализација – Кембрич.
Натпреварот се одржа online на платформата  Microsoft Teames од 16:35 ч.до 17:35 ч.
 
Учениците го покажаа следниот успех:
 
1. Тошевска Сара IX-1 - I место
2. Стојчева Јана IX-1 - I место
3. Трајковска Ана Марија IX-3 - I место
4. Ночевска Симона IX-3 - II место
5. Георгиева Теона IX-1 - II место
6. Георгиева Тамара IX-1 - II место
7.Николовска Бојана IX-3 - III место
8.Меховиќ Мериса IX-1 - III место
9.Теодора Симоновиќ IX-1 - III место
 
Комисија за преглед:
Лилјана Мердита
Анета Топалова
Валентина Мишевска