Извештај од одржаниот училишен натпревар по хемија


На ден 25.02.2021 год. се одржа училишен натпревар по хемија за учениците од деветите одделенија по наставниот план и програма за реализација – Кембрич.
Натпреварот се одржа online на платформата  Microsoft Teames од 16:35 ч.до 17:35 ч.
 
Учениците го покажаа следниот успех:
1. Тошевска Сара IX-1 - I место
2. Стојчева Јана IX-1 - I место
3. Трајковска Ана Марија IX-3 - I место
4. Ночевска Симона IX-3 - II место
5. Георгиева  Теона IX-1 - II место
6. Георгиева Тамара IX-1 - II место
7. Николовска Бојана IX-3 - III место
8. Меховиќ Мериса IX-1 - III место
9. Теодора Симоновиќ IX-1 - III место
 
Комисија за преглед:
Лилјана Мердита
Анета Топалова
Валентина Мишевска