Резултати од натпреварот по историја


РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ИСТОРИЈА ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ
03.03.2021
 
Реден број
Име и презиме на ученикот
паралелка
Резултати
(вк. 100 поени )
Освоено место
1.
Јана Стојчева
IX -1
90
I
2.
Симона Ночевска
IX -3
90
I
3.
Ангел Ѓорѓиевски
IX -3
85
II
4.
Теодора Симоновиќ
IX -1
85
II
5
Мериса Меховиќ
IX -1
80
III
6.
Наида Суловиќ
IX -2
80
III
7.
Кристијан Трајковски
IX -2
75
 
8.
Јована Цветковска
IX -2
75
 
9.
Ана Стојановска
IX -2
65
 

 
Честитки и голема благодарност до сите ученици за нивниот интерес и учество во натпреварот!
 
Наставник: Благица Атанасова