Училишен натпревар по музичко образование


Записник од одржаниот училишен натпревар по музичко образование
Натпреварот се одржа на ден 10.03.2021 година во 11 часот во присуство на 2 натпреварувачки:
Михаела Димова 8 – 1 и Ана Стојановиќ 8 – 2 одделение.
Во комисија беа предметниот наставник по музичко образование Фросина Цветкова и наставникот Ѓорги Цеков по музичко образование.
Натпреварот заврши во предвиденото време:
Стојановиќ Ана 8 – 2  / 91 бод – 1 место
Димова Михаела 8 – 1 / 74 бодови – 3 место