Дискусија за имплементација на новата Концепција за основно образование


Како дел од подготовките за имплементација на новата Концепција за основно образование во прво и четврто одделение, на 30.08.2021 се одржа состанок на кои се дискутираше за начините на планирање и реализација на наставата во учебната 2021/ 2022 година.