Одбележување на Детската недела со членовите на ученичката заедница


Членовите на ученичката заедница, реализираа активности за одбележување на Детската недела. Интегрирајќи активности за одбележување и на Неделата на кодирање, изготвија приказни во Scratch на тема детските права и обврски.