Почетни активности за одбележување на CodeWeek 2022


ООУ „Крсте Мисирков“ и оваа година започна со реализација на активности за одбележување на CodeWeek 2022. Во текот на месец октомври учениците од VI до IX одделение ќе реализираат низа на активности за развивање на нивните вештини за кодирање. Започнавме со креирање на анимации и приказни во Scratch.