Активност во рамките на EU Code Week


Учениците од секцијата по физика во ООУ „Крсте Мисирков“ користат CoSpaces Edu како алатка за креирање игри на тема едноставни машини - лост. Ја споделија играта со своите соученици. Учениците научија за потпора и уживаа во играта.