Истражување на часот по биологија


На часот по биологија учениците изолираа делови на цвет (цветна дршка, цветна ложа и цветни ливчиња), андроцеум и гинецеум.
Препознаваа еднополови и двополови цветови.
Дискутиравме дали растенијата се еднодомни или дводомни.
На крајот научивме како се прават препарати од свеж материјал и микроскопиравме прашници.