Изработување бележници за страни


По повод Патрониот празник на училиштето учениците од техничката секција од 5-9 одделение изработија бележници за страни при читање на книги и рамки за слики со нашиот Патрон Крсте Мисирков.