Интернационален натпревар Дабар


Во периодот од 21 до 25.11.2022 година во ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје, ќе се реализираат активности во рамки на интернационалниот натпревар Дабар 2022 кој има за цел да ја промовира информатиката и да ги поттикне учениците да размислуваат за принципите, идеите и концептите поврзани со информатиката и технологијата. Започнавме со учество на учениците од VI одделение на овој натпревар.