Идентификување елементи во соединение


На часот по хемија тестираме со помош на пламен. Преку аналитичка хемиска метода идентификуваме метални јони.
Иако е корисен тест и многу забавен за изведување, сепак, учениците денес научија дека не може да се користи за да се идентификуваат сите метали, бидејќи не сите метални јони го бојат пламенот. Исто така, некои метални јони прикажуваат бои кои се слични една на друга што го отежнува нивното разликување. Сепак, тестот го спроведовме за да идентификуваме бројни метали и металоиди.