Час по природни науки во училишната градина


Учениците од III-3 одделение, часот по природни науки го реализираше во училишната градина.

Тема: Растенија

Наставна содржина: Делови на растенија, дрва, тревки и цвеќиња што цветаат.