Државен натпревар по математика


Нa 14.05.202год. се одржа државниот натпревар по математика за учениците од VI до IX одделение. Натпреварот се одвиваше на Природно математичкиот факултет, а го спорведе и реализираше комисија составена од членови на СММ. На натпреварот зема учество 1 ученик од нашето училиште ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје. Според конечните резултати кои што се објавени на официјалната страна на СММ тој ги постигна следните разултати:
Р. бр.
Име и презиме
Одд.
Ментор
Освоена награда
1.
Петар Андов
7-2
Елена Новакова
пофалница