Релјефни форми на Земјата


Учениците од IV-4 учеа за релјефни форми на Земјата. Ја согледаа врската меѓу надморската длабочина и различните релјефни форми. Со употреба на глина создадоа волуменска композиција со мотив од природата (планина, рид, рамнина).