Работа со ученици со атипичен развој


Унапредувањето на воспитно образовната работа во училиштето е приоритет на училиштето во насока на создавање на безбедна и стимулативна средина за работа. Како дел од активностите за зајакнување на соработката на наставниците и стручната служба беше реализирана работилница за поддршка на наставниците за работа со ученици со атипичен развој.