Активност на хемиската секција


Научен експеримент во чест раѓањето на нашиот патрон  Крсте Мисирков. Денес во негово сеќавање ученичките од хемиската секција Ања и Мила, го преточија знаењето во практична активност и изработија свеќи. Восокот за свеќи е мек и лесно се топи кога слабите меѓумолекулски врски се кинат, како и многу ковалентни соединенија. Хемијата - наука за животот.