Одбележување на Светскиот ден на детето


Одбележувајќи ја 30 годишнината од ратификацијата на Конвенцијата за права на детето, Ученичкиот парламент при ООУ "КРСТЕ МИСИРКОВ" СКОПЈЕ го одбележа 20 Ноември, Светскиот ден на детето. На состанокот присуствуваше и ученикот правобранител. Оваа продуктивна средба учениците ја искористија да подискутираат за важни прашања од училишниот живот, при што изнесоа и предлози кои произлегуваат од спроведена анкета. Пораките кои ги напишаа ги истакнуваме во училишниот хол. Демократската партиципација на учениците е предуслов за градење здраво општество во кое ќе се почитува демократијата како општествена доблест.