Учество во меѓународен проект


Нашето училите учествуваше во меѓународниот проект DRUGACHI, во кој беа вклучени повеќето земји од Балканскиот полуостров. Претставници од нашето училиште беа учениците од 9-1 под менторство на одделенски раководител Анета Чаковска.