Безбедно на интернет 2012


Проект - БЕЗБЕДНО НА ИНТЕРНЕТ
Креирање на презентаци на тема: Безбедно на Интернет при што Windows Live Sky Drive ќе биде искористен за колаборација меѓу учениците. Учениците ги користат Microsoft OneNote Web App и Microsoft PowerPoint Web App. За документирање на својата работа користат Microsoft AutoCollage, PhotoGallery и PhotoStory.