Приемни денови


Приемен ден на наставниците од одделенска настава
во понеделник од 18:00 до 19:00
во деновите кога учениците од одделенска настава се втора смена
Приемен ден на наставниците од предметна настава од 18:00 до 19:00
во деновите кога учениците од VI до IX одделение се втора смена
Среда
Четврток
Ристивојевиќ Благица
Николова Ана
Алексовска Фросина
Смилевска Анета
Новакова Елена
Вељановска Биљана
Ѓорѓиевска Десанка
Чаковска Анета
Крстевски Сашка
Наневски Никола
Миновска Виолета
Цветковска Поповска Радица
Ристоски Петар
Малјановска Мирјана
Костадиноска Оливера
Димитровска Весна
Атанасовска Благица
Мишевска Валентина
Топалова Анета
Виденовиќ Маја
Цветкова Фросина
Ангеловски Дејан
Величковски Бобан

Приемен ден за наставниците Борјанка Саздова и Каролина Димоска, кои реализираат настава само во вторник,
ќе биде вторник од 18:00 до 19:00 во деновите кога учениците од VI до IX одделение се втора смена