Информации од јавен карактер


ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Информација од јавен карактер со кои располага градинката може да добие секое физичко или правни лице. За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни Барање за информации од јавен карактер.

Преземи Барање за информации од јавен карактер:

Барањето  треба да се пополни и да се достави во писмена или електронска форма. Барателот потребно е да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информацијата (градинката) и тоа во писмена форма или во електронска форма.

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер


 

Службено лице определено за посредување со информации од јавен карактер:

Јован Николовски

Контакт информации:
телефон: + 389 78 299 797