Вработени
Директор
Наташа Тргачевска Мојсовски
Јелена ДимовскаДневен престој
Јасмина Пешевска
Стручна служба
Рената Стаменковска - МладеновскаПедагог
Сања СтанковскаПсихолог
Марија БошковскаДефектолог
Јован НиколовскиСекретар
Тања ЈордановаСметководител
Марјан МитревскиТехнички персонал
Ванчо Донев
Шунда Наумова
Благица Стојчевска
Даниела Димитриевска
Хермина Миленковска
Билјана Стојановска
Одделенски наставници
Добринка БогдановскаI-1
Веска ЦветковскаI-2
Лидија ПетрушевскаI-3
Маргица Стефановска (подрачна паралелка - Брњарци)I-4, III-4
Мимоза ЦрвеноваII-1
Лилјана СтојковскаII-2
Лидија ДимитриевскаII-3
Јасминка МилошоскаII-4, III-4
Маја АтанасовскаIII-1
Снежана ТанескаIII-2
Искра АцевскаIII-3
Славица ИлиевскаIV-1
Славица ЗафировскаIV-2
Наташа НовескаIV-3
Анкица МладеновскаIV-4
Борка ЦифревскаV-1
Наташа НеданоскаV-2
Сузана ТошевскаV-3
Анета ПридаенковскаII-1,2,3; IV-1,2; V-1,2,3 (Англиски Јазик)
Даниела ЗдравеваI-1,2,3,4; II-1,2,3,4; III-4; IV-3,4 (Англиски Јазик)
Предметни наставници
Благица Ристивојевиќмакедонски јазик
Мирјана Малјановскамакедонски јазик
Слаѓана Николовскамакедонски јазик
Оливера Костадиновскаанглиски јазик
Фросина Алексовскаанглиски јазик
Јагода Поповскафранцуски јазик
Весна Димитровскафранцуски јазик
Анета Смилевскаматематика
Елена Новаковаматематика
Сања Боцевскаматематика
Благица Атанасовскаисторија, георафија
Анита Ангеловскаисторија, граѓанско образование
Анета Чаковскагеографија
Лилјана Мердитабиологија, хемија
Валентина Мишевскабиологија, природни науки
Анета Топаловафизика, иновации, природни науки
Виолета Миноскатехничко образование
Маја Виденовиќинформатика, програмирање, проекти од информатиката
Никола Наневскиликовно образование
Дејан Ангеловскифизичко и здравствено образование
Александар Софковскифизичко и здравствено образование
Фросина Цветковскамузичко образование, проекти од музичката уметност
Соња Божиновскаетика
Билјана Антоваетика во религиите
Ѓорѓи Цековоркестар