Ученичка Заедница


ВОДИЧ ЗА УЧЕНИЧКО УЧЕСТВО И ОРГАНИЗИРАЊЕ


Избор на претседател на Ученичкиот парламент

На 22.09.2022 нашето училиште ООУ „Крсте Мисирков“ одржа конститутивната седница на која присуствуваа претседателите и потпреседателите на сите паралелки од VI до IX одделение и сите членови на соодветниот тим заедно со нашата директорка Наташа Тргачевска Мојсевска.
На истата беше избран и претседателот на Ученичкиот парламент односно Теодора Стојчевска, ученичка во IX-2 одделение.
Гласањето го надгледуваа нашиот правобранител Калина Ацевска, ученичка во IX-2 и Илина Задоевска, ученичка во IX-1.

Да им посакаме среќа и успешна работа.