Структура


Структура на училиштето
Членови на Училишен Одбор7
Членови на Совет на родители39
Стручни активи3
Одделенски совети2
Членови на Ученичка заедница35
Членови на Еко - одбор40
Степен на образование на вработени
ОбразованиеБрој на вработени
Последипломски студии - втор циклус7
Високо образование43
Виша стручна спрема4
Средно образование7
Основно образование1
Години
20 - 303
31 - 4016
41 - 5023
51 - 6017
61 - пензија3
Наставен кадар
  Етничка и полова структура на учениците
МакедонциАлбанциТурциСрбидруги
мжмжмжмжмж
Број на вработени6210501////1//
Број на наставен кадар48741////////
Број на стручни соработници4/4////////
Административни работници11/////////
Помошно-технички кадар8241////1//
Директор1/1////////
Наставен јазик
 македонски
Број на паралелки31
Број на ученици536
Број на наставници51
Ученици
Одд.Број на паралелкиБрој на ученициЕтничка и родова структура на учениците
МакедонциАлбанциТурциСрбиБошњациРомидруги
мжмжмжмжмжмжмж
I3+1583224      11    
II3+1521828 21   21    
III3612924 2    24    
I - III9+21717979 41   56    
IV4652929  2   4  1  
V3593023    1 122   
VI3562226 1    412   
IV - VI101808178 12 1 9341  
VII3572129      42    
VIII4633028 1    11 1 1
IX3553124   1  24 21 
VI - IX101858281 1 1  77 311
I - IX29+2536242159 6311 21164411